Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu jasminek.eu 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Nejsem plátce DPH!

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Po obdržení nepoužitého vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zboží musí být v prodejném stavu. Vrácená částka se bude rovnat kupní ceně výrobku.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy pokud bylo zboží na přání zákazníka jakkoli upraveno.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. .Tato částka bude kupujícímu vrácena v zákonné třicetidenní lhůtě na bankovní účet. (zaslání formou poštovní poukázky není možné!)

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní  pokuty) budou podstoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

Reklamační řád

 V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. 
Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce nebo naší společnost nejdéle však druhý den od doručení.

Po uplynutí této doby se bere za to, že dodané zboží nebylo přepravou poškozeno a je po mechanické stránce v pořádku.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem servisuklid.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech

 Vadné zboží k reklamaci s fakturou uplatňuje kupující na adrese:

adresa

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o nákupu.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

V případě neoprávněné reklamace budou účtovány vynaložené náklady na posouzení oprávněnosti reklamace.